Regulamin

W celu korzystania z usług świadczonych przez Serwis Alerabat.com niezbędna jest akceptacja poniższego Regulaminu w całości.

Serwis internetowy Alerabat.com (zwany dalej jako „Serwis”) ma na celu propagowanie idei dokonywania bezpiecznych i tanich zakupów drogą internetową. Na łamach Serwisu m.in. gromadzimy i publikujemy kody rabatowe, informacje o promocjach oraz katalogi reklamowe oferowane przez osoby trzecie tzn. sklepy internetowe i sprzedawców internetowych. Korzystanie z serwisu jest całkowicie darmowe i dobrowolne. Jednocześnie serwis Alerabat.com nie oferuje usługi i produktów publikowanych na listach kodów rabatowych. Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z prawem polskim i z regulaminem Serwisu.

§1 Definicje

Konto Użytkownika – założone przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem konto w Serwisie. Korzystanie lub używanie – użytkowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, zmienianie, modyfikowanie, przerabianie, tłumaczenie, wykonywanie, dorabianie i jakiekolwiek inne działania podejmowane w związku z Serwisem. Podmiot trzeci – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie będąca Użytkownikiem. Regulamin – zespół postanowień, jakie Użytkownik musi zaakceptować w całości chcąc korzystać z Serwisu, stanowiący całość postanowień między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu w kwestii korzystania z Serwisu. Rejestracja - założenie przez Użytkownika Konta Użytkownika w Serwisie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Serwisu. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie z Serwisu, zarejestrowana i posiadająca konto w Serwisie. Serwis – całość środowiska i treści serwisu internetowego www.alerabat.com, wraz z uaktualnieniami i uzupełnieniami. Właściciel Serwisu jest AleRabat.com Spółka z o.o. ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice. Wyrażenia w liczbie pojedynczej obejmują swoim znaczeniem również liczbę mnogą i na odwrót. Wyrażenia użyte w danym rodzaju gramatycznym obejmują swoim znaczeniem również pozostałe rodzaje gramatyczne.

§2 Postanowienia ogólne

Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie do użytku osobistego Użytkownika. Ewentualne wyjątki przewidziane są tylko i wyłącznie w treści Regulaminu.

§3 Bezpieczeństwo

1. Bezpieczeństwo Ogólne

W ramach procedur zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Serwisu, Użytkownik Serwisu, akceptując Regulamin, w jakimkolwiek związku z Użytkowaniem Serwisu i w jakimkolwiek związku z samym Serwisem, niniejszym zobowiązuje się do: nie wysyłania poprzez Serwis informacji handlowych (np. spam) innym Użytkownikom. nie kierowania, organizowania ani w jakikolwiek inny sposób uczestniczenia w czynach będących czynami nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t.). nie rozprzestrzeniania wirusów i jakiegokolwiek innego szkodliwego oprogramowania. nie zabiegania o dane innych Użytkowników niezbędne do zalogowania się na ich konta w Serwisie, ani w żaden inny bezprawny sposób uzyskiwania tych danych. nie zbierania informacji o innych Użytkownikach, w tym przy użyciu specjalnego oprogramowania (np. tzw. roboty pająki). nie zamieszczania i nie propagowania treści niezgodnych z prawem, takich jak np. treści pornograficzne, faszystowskie, nazistowskie, namawiające do przestępstwa lub grożące jego popełnieniem i innych zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. nie organizowania jakichkolwiek komercyjnych konkursów, loterii, zawodów, turniejów i podejmowania podobnych aktywności. nie zbierania żadnych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności bazy danych osobowych Użytkowników Serwisu. nie wprowadzania żadnego oprogramowania ani nie podejmowania jakichkolwiek czynności mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu. nie namawiania kogokolwiek do naruszenia Regulaminu. ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za umieszczane lub proponowane do umieszczenia przez siebie w Serwisie treści. Zawiadamiania Właściciela Serwisu o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa lub przypadkach korzystania z jego konta przez osoby nieupoważnione, o których powziął wiadomość. niewykorzystywania niezgodnie z prawem, w związku z korzystaniem z Serwisu, jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Bezpieczeństwo dotyczące danych osobowych i rejestracji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dotyczącego danych osobowych i rejestracji, Użytkownik, akceptując Regulamin, niniejszym zobowiązuje się do: podawania danych dotyczących własnej osoby zgodnie z rzeczywistością i stanem faktycznym. nie ujawniania komukolwiek hasła do swojego lub cudzego konta lub podejmowania innych czynności mogących prowadzić do udostępnienia osobie trzeciej danych danego konta bez wyraźnej zgody Użytkownika. nie tworzenia więcej niż jednego konta w Serwisie dla swojej osoby. nie tworzenia konta dla innego podmiotu aniżeli dla siebie. nie korzystania z Serwisu dla własnych korzyści gospodarczych, handlowych lub reklamowych, poza wyjątkami w Regulaminie przewidzianymi. nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących naruszyć prawa innych Użytkowników Serwisu, jak i pozostałych podmiotów trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu.

§4 Oświadczenia Użytkownika

Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż:

a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) podaje prawdziwe i prawidłowe dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość tych danych. W przypadku podania nieprawdziwych, nieprawidłowych lub w inny sposób budzących wątpliwości danych, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika za powiadomieniem Użytkownika.

§5 Rejestracja

Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie głównej Serwisu. W celu zarejestrowania się należy podać w formularzu imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, oraz nazwę Użytkownika i hasło do konta. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z Serwisu. W celu korzystania z usług Serwisu, Użytkownik każdorazowo musi dokonać procesu zalogowania się w Serwisie poprzez formularz logowania dostępny na stronie głównej. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu (Nazwy Użytkownika) i hasła do konta Użytkownika. Login nie może naruszać praw podmiotów trzecich, jak również zawierać treści niezgodnych z prawem, z Regulaminem lub też naruszających jakiekolwiek dobra osobiste. Hasło Użytkownika powinno składać się minimum z 5 znaków. Wprowadzając dane do formularza rejestracyjnego, Użytkownik potwierdza zarazem autentyczność wprowadzanych danych. Użytkownik po prawidłowym dokonaniu rejestracji otrzyma e-maila potwierdzającego dokonanie rejestracji na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego Użytkownika lub podmiotu trzeciego, Właściciel Serwisu ma prawo:

a) wezwać Użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe;

b) zablokować konto do wyjaśnienia sprawy;

c) skasować konto Użytkownika ignorującego upomnienia.

Użytkownik nie może odpłatnie lub nieodpłatnie przekazywać konta innym Użytkownikom lub podmiotom trzecim.

§6 Odpowiedzialność

Właściciel Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek treści umieszczane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.

b) jakąkolwiek szkodę wynikłą w związku ze złożeniem przez Użytkownika Serwisu jakiegokolwiek oświadczenia woli lub wiedzy podczas korzystania z Serwisu.

c) niezgodne z prawem wykorzystanie przez Użytkowników, w związku z korzystaniem z Serwisu jakiegokolwiek wzoru przemysłowego, znaku towarowego, patentu lub jakichkolwiek innych praw wynikających z m.in. prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, prawa znaków towarowych i prawa patentowego i innych obowiązujących przepisów prawa.

d) jakiekolwiek działania Użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z Serwisu, na podstawie których u innych Użytkowników lub podmiotów trzecich wystąpiła jakakolwiek szkoda, majątkowa lub niemajątkowa, w tym z powodu działania wrogiego oprogramowania, co stanowiłoby podstawę do żądania odszkodowania, zadośćuczynienia lub jakichkolwiek innych roszczeń.

e) ujawnienie treści, do których dostęp uzyskali inni Użytkownicy i podmioty trzecie, a które zostały dobrowolnie ujawnione w Serwisie przez Użytkowników.

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za utracone korzyści.

§7 Kupony Rabatowe

Informacje podane w opisie kuponów wymienionych na stronie Alerabat.com mogą różnić się od faktycznych ofert wskazanych sklepów. Portal Alerabat.com nie przyjmuje odpowiedzialności za niepoprawne informacje oraz przeterminowane kupony. Jednocześnie dokładamy wszelki starań aby kupony były na bieżąco aktualizowane oraz nie zawierały błedów.

§8 Uprawnienia serwisu

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:

usuwania treści lub danych zamieszczanych przez Użytkowników, jeżeli okażą się one niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa. selekcji lub moderacji jakichkolwiek treści umieszczanych lub mających być umieszczonych przez Użytkowników bez podania przyczyny i w każdym momencie. posługiwania się treściami przesłanymi przez Użytkownika, nazwą Serwisu, jej opisem, elementami graficznymi i innymi identyfikującymi Serwis w celach propagowania Serwisu. Uprawnienie określone w niniejszym punkcie dotyczy możliwości publikowania w celach marketingowych wskazanych powyżej danych w komunikatach prasowych, używania ich w ramach akcji promocyjnych prowadzonych wewnątrz Serwisu jak również w całej sieci internetowej i innych mediach. emisji swoich treści reklamowych w oknie Serwisu. w każdym momencie, z jakichkolwiek przyczyn zawiesić lub całkowicie wykluczyć możliwość świadczenia usługi przez Serwis lub zmienić Regulamin. Umieszczania tzw. hyperlinków do innych witryn nie należących do Właściciela Serwisu lub nie podlegających jego kontroli. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści, zasady ochrony prywatności bądź praktyki stosowane w witrynach osób trzecich. Zablokowania możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika w przypadkach znajdujących uzasadnienie w przepisach prawach, prawach i obowiązkach innych podmiotów (np. naruszenia firmy, nazwy, znaku towarowego).

§9 Uprawnienia Użytkowników

Użytkownik ma prawo do

Posiadania własnego Konta w Serwisie. Dostępu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych za pomocą opcji konta. Użytkownik może zwrócić się droga poczty elektronicznej na adres

§10 Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdej dotyczącej go decyzji Właściciela Serwisu. Reklamacja przysługuje Użytkownikowi również w momencie podjęcia przez niego przekonania o niezgodności działania Serwisu z Regulaminem, czy też niewywiązywania się Właściciela Serwisu z zobowiązań wynikających z Regulaminu. poprzez złożenie reklamacji wraz z wyjaśnieniem stanu faktycznego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Właściciela Serwisu. Reklamacje składa się w formie pisemnej na adres siedziby Właściciela Serwisu lub drogą poczty elektronicznej Właściciela Serwisu. Reklamację należy zgłosić najpóźniej w terminie tygodniowym od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacja zgłoszona po tym czasie zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Po rozpatrzeniu odwołania (reklamacji) Użytkownik otrzyma odpowiedź drogą poczty elektronicznej w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska. W uzasadnionych przypadkach powyższy termin może ulec przedłużeniu. Reklamacja rozpatrzona raz, nie będzie rozpatrywana ponownie.

§11 Rezygnacja z korzystania z Serwisu

Użytkownik posiada uprawnienie do rezygnacji z korzystania z Serwisu i usunięcia należącego do niego Konta Użytkownika w każdym czasie. W celu rezygnacji z usług Serwisu Użytkownik winien na poinformować o tym Właściciela Serwisu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień rezygnacji uważany będzie dzień doręczenia pisma z rezygnacją Właścicielowi Serwisu.

§12 Reklama

Ustanowienie reklamy w związku z korzystaniem z Serwisu jest możliwe tylko i wyłącznie za uzyskaniu zgody Właściciela Serwisu. Za zgodą Właściciela Serwisu, reklamy w Serwisie mogą umieszczać osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne. W celu wystąpienia o udzielenie zgody Użytkownik powinien przedstawić Właścicielowi Serwisu projekt reklamy wraz z jej specyfikacją, celem dokonania szczegółowych ustaleń umieszczenia reklamy. Jakakolwiek treść i forma reklamy nie może naruszać przepisów niniejszego Regulaminu i obowiązującego powszechnie prawa. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę reklam. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi na zasadzie ryzyka reklamodawca. Jeżeli umieszczenie reklamy ma nastąpić na rzecz podmiotu trzeciego, Użytkownik musi przedstawić stosowne zezwolenie tego podmiotu. Podmioty trzecie mogą umieszczać reklamy w Serwisie na warunkach indywidualnie uzgodnionych z Właścicielem.

§13 Prawa autorskie i własność intelektualna

Wszelka treść i forma Serwisu, w tym tekst, fotografie, grafika komputerowa, animacje komputerowe, kod strony na której znajduje się Serwis i inne elementy, które nie zostały wprowadzone do Serwisu przez Użytkowników, stanowią własność intelektualną co do której Właściciel Serwisu jest uprawniony lub wyłącznie uprawniony do wykorzystywania. Wszelkie wykorzystanie przez Użytkowników lub Podmioty Trzecie w/w treści Serwisu bez wyraźnej zgody podmiotu uprawnionego według przepisów prawa do dysponowania treścią, jest zabronione i będzie powodowało odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie Użytkowników lub Podmiotów Trzecich na podstawie przepisów o prawie autorskim, prawie własności intelektualnej, przepisów kodeksu cywilnego i innych odpowiednich obowiązujących przepisów prawa. Poprzez umieszczenie danej treści w systemie Serwisu Użytkownik lub Podmiot Trzeci oświadcza wprost, iż jest uprawniony do wykorzystywania danej treści w formie i zakresie w jakiej to uczynił. Odpowiedzialność zaniedbania w tej materii na zasadzie ryzyka ponosi Użytkownik lub odpowiednio Podmiot Trzeci. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu z tego tytułu jest wyłączona.

§14 Certyfikat Serwisu

Wybrane sklepy internetowe będą otrzymywać od Właściciela Serwisu Certyfikat Jakości. Znak graficzny certyfikatu jest zarejestrowanym znakiem towarowym i stanowi własność, co do której Właściciel Serwisu jest uprawniony lub wyłącznie uprawniony do wykorzystywania. Wykorzystywanie certyfikatu przez Użytkowników i podmioty trzecie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego oświadczenia woli od Właściciela Serwisu i opłaceniu abonamentu zgodnie z obowiązującym cennikiem. W razie wykorzystywania znaku graficznego certyfikatu bez odpowiedniego oświadczenia woli Właściciela Serwisu lub po upływie okresu abonamentowego, Użytkownik lub podmiot trzeci będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50 PLN netto za każdy dzień nieuprawnionego wykorzystywania. Kara umowna będzie płatna niezwłocznie na rachunek bankowy Właściciela Serwisu.

§15 Administracja danymi osobowymi

1. Informacje i dane osobowe zgromadzone w związku z funkcjonowaniem Serwisu są zarządzane, administrowane i przetwarzane przez: AleRabat.com Spółka z o.o. ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice. E-mail:

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach rejestracji, oraz usprawnienia i przyspieszenia kontaktu z Użytkownikami Serwisu, jak również w celach wskazanych poniżej. Dane osobowe są podawane przez Użytkowników dobrowolnie. Właściciel Serwisu oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Ewentualnymi odbiorcami danych mogą być inni Użytkownicy Serwisu. Dane gromadzone są na podstawie formularza rejestracyjnego, opisanego w § 5 niniejszego Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Użytkownika w celach marketingowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 w zw. z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, Właściciel Serwisu uprawniony jest w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Użytkownik ma prawo do:

a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t.), gdy administrator danych będzie zamierzał je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych Użytkownik a innemu administratorowi danych;

b) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t.), pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację.

§16 Wymagania Techniczne

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika właściwej przeglądarki internetowej. Działanie Serwisu zostało dostosowane do korzystania przez Użytkownika z jednej z następujących przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Exploret 9.0 lub nowszej. Korzystanie przez Użytkownika z innych przeglądarek nie będzie wspomagane i reklamacje dotyczące kwestii technicznych, występujących w takich przypadkach, będą pozostawiane bez rozpoznania. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z Usług Właściciela Serwisu drogą elektroniczną może nieść ze sobą zwyczajowe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci internetowej lub elektronicznej pomimo działań zapobiegających ze strony Właściciela Serwisu, jak np. ryzyko zainstalowania wrogiego oprogramowania (np. wirusy, trojany), czy też ryzyko utraty danych wskutek nagłego spadku napięcia w sieci.

§17 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory i roszczenia wynikłe na tle korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Użytkownika. Prawem właściwym dla kwestii wymienionych w Regulaminie jest prawo polskie. Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła w bezpiecznym miejscu. Ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z osobistego konta, a także za wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia konta lub hasła lub ich udostępnienia osobom trzecim. Użytkownik niniejszym wyraża nieograniczoną czasowo i terytorialnie zgodę na rozporządzanie, korzystanie, rozpowszechnianie i publikację przesłanych do Serwisu treści, dokonywanie przez Właściciela Serwisu wszelkich opracowań, tłumaczeń, przeróbek i adaptacji tych treści, oraz wykorzystywanie ich w każdym zakresie i na każdym możliwym polu eksploatacji, w tym wskazanych poniżej, bez prawa wynagrodzenia dla Użytkownika i bez jego nadzoru, w tym w szczególności na łamach Serwisu. Użytkownik udziela również Właścicielowi Serwisu licencji nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie z przesłanych do Serwisu treści na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polu sieci internetowej, oraz m.in. następujących, w szczególności:

a) wykorzystania treści w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi treściami;

b) umieszczania treści w bazach danych Serwisu;

c) utrwalania i zwielokrotniania treści poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Publikacja, rozpowszechnianie, rozporządzanie, wykorzystywanie i dokonywanie opracowań, tłumaczeń, przeróbek i adaptacji treści przesłanych przez Użytkowników na wszelkich polach eksploatacji odbywa się nieodpłatnie, tj. bez prawa do wynagrodzenia i bez nadzoru Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin. Regulamin staje się obowiązujący dla Użytkownika w momencie wprowadzenia oświadczenia woli Użytkownika o jego akceptacji do systemu informatycznego i przystąpienia do używania Serwisu. Żadne treści znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty handlowej, ani informacji handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Jeżeli jakakolwiek część postanowień Regulaminu stanie się niewykonalna lub sprzeczna z przepisami prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Regulamin stanowi całość wewnętrznych postanowień między Właścicielem, a Użytkownikami. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się w całości z wszystkimi jego postanowieniami i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń w związku z ich treścią i formą i godzi się przestrzegać całości zapisów Regulaminu.